METODOLOGIA DE PREPARACIÓ MODALITAT SEMI-PRESENCIAL 

FORMACIÓ ON-LINE 

Dilluns: de  18.30 a 20.30 hores. Preparació proves teòriques. Temari

Dijous: de  18.30 a 20.30 hores. Preparació proves teòriques. Temari

FORMACIÓ PRESENCIAL

Divendres: de 16.30 a 18.30 hores. Preparació resta de proves. Alternativament es farà una classe mensual de cada una de les següents:

  • Prova psicotècnica.
  • Entrevista complementària i competencial
  • Prova de cultura general
  • Casos pràctics.

TUTORIES PERSONALITZADES

Dissabtes al matí, prèvia concertació d´ hora, es realitzen tutories personalitzades a l´ alumne, de duració aproximada 30-45 minuts, per resoldre tot tipus de dubtes, alhora que el professor fa seguiment de l´ evolució de l´ alumne i li proposa tasques per millorar la preparació vers l´ oposició.

PREPARACIÓ GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

Davant l´ imminent convocatòria d´ aproximadament 300 places de la GUB, es realitzarà formació específica de preparació de l´ oposició.

A partir del mes d´ abril, els dijous es substituirà la classe de temari de PL, per preparació dels temes i qüestions específiques de Barcelona.

Els alumnes de PL que no desitgin rebre aquesta formació per l´ oposició a Barcelona, obtindran un descompte a la quota mensual, de 25 euros.

MATERIAL DEL CURS

A més de les classes de preparació de totes les proves, s´ ofereix als alumnes temari actualitzat, documentació addicional i models d´ exàmens oficials anteriors dels diversos Ajuntaments convocants.

QUOTA MENSUAL

100 Euros, inclou tota la formació descrita, així com la distribució del temari i material necessari durant tota la preparació del curs

Requisits que hauran de reunir o complir les persones aspirants 

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent. 

b) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. 

c) Haver complert 18 anys i i no haver superat l’edat màxima de jubilació forçosa legal per a l’accés a la funció pública (En alguns casos pot haver limitació en l´ edat màxima).

d) No haver estat condemnat/da per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Pel que fa a l’acreditació de no haver estat condemnat/da per sentència ferma per delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, la persona aspirant podrà aportar la certificació negativa del “Registro Central de Delincuentes Sexuales” emesa pel Ministeri de Justícia 

e) No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria. 

f) Alçada. En alguns casos pot haver limitació per alçada. Limitació mínima a partir d’1,60 per les dones i d’1,65 pels homes. 

g) Permisos de conduir. Estar en possessió dels permís de conduir de la classe B. La majoria d´ oposicions també és requisit el permís clase A2, tot i que a vegades s´ ha de disposar en el termini de presentació de sol·licituds i en altres oposicions la seva presentació es pot ajornar a la finalització del curs bàsic a l´ Institut de Seguretat Pública de Catalunya. 

D´ altra banda en un percentatge molt baix és requisit disposar del permís de la classe A.

h) Compromís de portar armes, que es prendrà mitjançant declaració jurada. 

i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, de nivell B-2. Aquest coneixement s’acredita en la forma prevista a l’article 3.2, a) i b) del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya (DOGC 3660, de 19 de juny de 2002); o amb la superació de la prova específica de coneixement del català prevista a les bases de la convocatòria.

Tots els requisits s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds, llevat aquells que expressament a les bases de la convocatòria es prevegi l´ ajornament posterior.

EXERCICIS DE L´ OPOSICIÓ

Varien en funció de cada administració. 

  • Les proves obligatòries comuns consisteixen en:

1-Proves de coneixement 

a) Prova cultura general. Consisteix en contestar, en un període màxim predeterminat, un qüestionari de preguntes tipus test, que seran proposades per l’òrgan de selecció i relacionades amb les matèries que s’indiquen en la proporció següent: 50 % de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural general i local.

 b) Prova sobre coneixements específics. Consisteix en realitzar, en un període màxim predeterminat, exercicis teòrics i/o pràctics, sobre els continguts dels temaris que figuren a les bases de la convocatòria, amb la capacitat d’avaluar les capacitats i aptituds dels i de les aspirants per exercir les funcions pròpies de la categoria d’agent. 

2- Prova d’aptitud física. Consta de les subproves que en cada cas es determinin a les bases de la convocatòria.

3- Coneixement de la llengua catalana. Només en aquells casos que l´ aspirant no disposi de la certificació del nivell B-2.

4-Prova psicotècnica. Consisteix en una bateria de test objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat, i hagin estat baremats, estandarditzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts. 

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials. 

Aquesta prova normalment es complementa amb una entrevista personal .El tribunal qualificador realitzarà una entrevista personal amb els/les aspirants a fi de determinar i clarificar els valors professionals aportats que millor s’adeqüin a les places convocades.

5- Proves mèdiques. Important que l´ aspirant conegui les causes d´ exclusió, especialment el referent a la vista i els tatuatges.

  • Proves especifiques en funció de cada Ajuntament són:

1- Tests d’aptitud. Consisteix en l’administració de tests adreçats a la valoració de les capacitats intel·lectuals i els processos de raonament abstracte, respectivament.

2- Prova pràctica o entrevista de competències. Consisteix en una prova oral que mesurarà el seu grau d’adequació al següent perfil competencial: interès i iniciativa, habilitats socials, responsabilitat, solució de problemes, flexibilitat i polivalència, transmissió de la informació, autocontrol resistència a la pressió. En aquest cas, a la prova pràctica de competències han de ser- hi presents, els membres del tribunal qualificador juntament amb un tècnic o tècnica especialitzat en proves d’aquesta naturalesa.

3- Cas Pràctic. Consistirà en resoldre per escrit, uns supòsits de caràcter pràctic que plantejarà l’ òrgan de selecció sobre les funcions pròpies d´ un agent de la policia local i relacionades amb el temari.

4- Fase de concurs:  en el cas de concurs oposicions, hi haurà valoració de mèrits de l´ aspirant, la puntuació dels quals, es sumarà a la fase d´ oposició.

Oposición acceso Policía Local Cataluña

Comparte!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *